SHAPER (CON) 'ㄷ' (SUN) 363
  • DESCRITION
  • SIZE
  • OPTION
带有集成镜片的概念太阳镜,以 Yoon Gothic 的辅音 [c] 为主题。镜头正面出现[c]形状的金属框架,产品整体感觉设计为突出直线轮廓,以强调Yoon-Gothic字体的特点。

37g / 不锈钢

* 国内交货需要 1-3 个工作日。
Front frame : 144 / Lens width : 144
Bridge : 20 / Temple : 140

01. 刻印服务 +

(0/10)
* 已雕刻的产品不可更换或退款。服务将适用于同意此项规定的顾客
CART BUY NOW SOLD OUT 관심상품등록
상품 옵션
刻印服务[选择] (0/10)
옵션 선택